تحصیلات تکمیلی
معاونت مالی و اداری

مسئول تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: ...
تحصیلات: ...
تلفن: 0692-5222040
پست الکترونیک: arshad@izehiau.ac.ir
رزومه CV