اطلاعیه های اداری و مالی
عنوانتاریختعداد بازدید 
لیست رشته های موجود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه1398/07/2118http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/432
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه تا 1396/01/13 تعطیل می باشد.1395/12/27805http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/268
کلیه فعالیت های اداری، آموزشی و خدماتی آن در روزهای دوشنبه و سه شنبه 20 و 21 دیماه 1395 تعطیل گردید1395/10/20435http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/11
اطلاعیه مالی در خصوص انجام انتخاب واحد نیمسال اول و یا دوم1392/11/02410http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/6