لیست کارکنان اداری
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس
میلاداسکندریاداری و مالیمعاون اداري مالي  milad_esk@yahoo.comCV
سلطانعلیسعیدیاداریمسوول تدارکات    
پروینباقرپوراداریمسئول دبیرخانه    
صغریآوازهاداریمسئول دبیرخانه    
لیلاحیدریاداری     
نورعلیخدابخشیاداریبایگان    
پریمقصودیاداریکارگزینی    
اسماعیلمحمدیاداریمسئول انبار    
سعیدطهماسبیاداریجمع دار اموال    
کیومرثزندیاداریمسئول تاسیسات    
الله نظرمرادیاداریکارمند تاسیسات    
جمشیدسعیدیاداریراننده    
ارژنگشریفیاداریراننده    
رحیمزادسراداریراننده