مدیر اداری
معاونت مالی و اداری

مدیر اداری

نام و نام خانوادگی: سلطانعلی سعیدی
تحصیلات: ...
تلفن: 12345678 (061)
پست الکترونیک: yourmail@izehiau.ac.ir
رزومه CV
در دست تهیه ...