مدیر مالی
معاونت مالی و اداری

مدیر مالی

نام و نام خانوادگی: محمد علی ابراهیمی
تحصیلات: ...
تلفن: 12345678 (061)
پست الکترونیک: yourmail@izehiau.ac.ir
رزومه CV
در دست تهیه ...