• دكتر دلاور اسماعیلوندی         دکتری تخصصی ریاضی                                               رییس واحد
 • دكتر علي حاتمي                دکتی تخصصی شیمی - تجزیه                                        معاون پژوهش و فناوری
 • دكتر ایرج شیخیان             فوق دکتری تخصصی الکترونیک                                      عضو شورا
 • دكتر رضا عباسیان              دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی                             عضو شورا
 • دكتر ايمان گل شكوه         دکتری تخصصی مکانیک                                                عضو شورا
 • دكتر سعيد شعباني           دکتری تخصصی ریاضی                                                 عضو شورا
 • دكتر سعید ولی پور            دکتری تخصصی زیست شناسی جانوری                          عضو شورا
 • حاتم آزادپور                     مهندسی نرم افزار کامپیوتر                                            مدیر پژوهش و فناوری
بر اساس بخشنامه جاری معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شورای انتشارات در مرکز استان تشکیل می گردد.
 • دكتر دلاور اسماعیل وندی                    رییس واحد                                                            رییس شورا
 • دكتر علي حاتمي                                معاون پژوهش و فناوری
 • محمود مقصودی                               معاون دانشجویی _ فرهنگی
 • حاتم آزادپور                                     رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان                      دبیر شورا
 • دکتر دلاور اسماعیل وندی                                    رئیس واحد 
 • دكتر علي حاتمي                                                معاون پژوهش و فناوری
 • دكتر روح الله زارع حسن آباد                              سرپرست معاونت  آموزشی
 • مهندس داريوش عالي محمودي                          مسوول فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد
 • مهندس اميد كيانپور                                         مسوول اتوماسیون آموزشی - اداری
 • ميلاد اسكندري                                                معاون اداری و مالی
 •  محمود مقصودی                                           معاون دانشجویی _ فرهنگی
 • مهندس حاتم آزادپور                                      مدیر پژوهش و فناوری