اعضای هیأت علمی
نامنام خانوادگیمدرکرشته تحصیلیدانشکدهگروه آموزشیرزومهعکس 
کبریامامی ریزیدکتری تخصصیعلوم تربیتیعلوم انسانیآموزش و پرورش ابتداییCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/124
جهانبخشاورکدکتری تخصصیعلوم تربیتی برنامهعلوم انسانیآموزش و پرورش ابتداییCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/125
فریدونشکیبانیادانشجوی دکتریتاریخ و فلسفه تعلیمعلوم انسانیآموزش و پرورش ابتدایی http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/126
فروغمنصوریدانشجوی دکتریتاریخ و فلسفه تعلیمعلوم انسانیآموزش و پرورش ابتداییCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/127
سعادتحاجی پورکارشناسی ارشدتربیت بدنیعلوم انسانیتربیت بدنیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/128
حمید رضاحیدری زادهکارشناسی ارشدتربیت بدنی و علومعلوم انسانیتربیت بدنیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/129
شهلادهقاندانشجوی دکتریتربیت بدنی و علومعلوم انسانیتربیت بدنیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/130
علیفیض خادمیکارشناسی ارشدتربیت بدنی و علومعلوم انسانیتربیت بدنیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/131
الهاممرادیدانشجوی دکتریتربیت بدنیعلوم انسانیتربیت بدنیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/132
یونسهمتی اردلیدانشجوی دکتریتربیت بدنیعلوم انسانیتربیت بدنیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/133
میلاداسکندریکارشناسی ارشدحسابداریعلوم انسانیحسابداریCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/134
محموددانیالیدکتری تخصصیمدیریت دولتیعلوم انسانیحسابداریCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/135
مسعودکیانیدانشجوی دکتریحسابداریعلوم انسانیحسابداریCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/136
فرامرزمقصودیدانشجوی دکتریحسابداریعلوم انسانیحسابداری http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/137
فاطمهمیردانشجوی دکتریحسابداریعلوم انسانیحسابداریCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/138
سمیهنجفیکارشناسی ارشدحسابداریعلوم انسانیحسابداریCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/139
مهدیزمانیدکتری تخصصیادبیات عربعلوم انسانیدینی و عربیCV http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/141
کیامرثشهولی کوه شوریدکتری تخصصیادبیات عربعلوم انسانیدینی و عربیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/142
مرتضیگلستانی پوردکتری تخصصیروانشناسیعلوم انسانیروانشناسیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/144
حسینتوکلیدکتری تخصصیزبان انگلیسیعلوم انسانیزبان انگلیسی http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/145
جمشیدجهانبخشکارشناسی ارشدزبان انگلیسیعلوم انسانیزبان انگلیسی http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/146
علیرضاسمیعی نژاد پرشکوهیکارشناسی ارشدزبان انگلیسیعلوم انسانیزبان انگلیسیCV http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/147
رضاعباسیاندانشجوی دکتریآموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان انگلیسیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/148
بهرنگمحمد صالحیدانشجوی دکتریآموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان انگلیسیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/149
امیدوارمالملیدکتری تخصصیادبیات فارسیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/150
محمد رضاکمالی بانیانیدانشجوی دکتریزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/151
علیسهراب نژاددکتری تخصصیزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/152
شاهپورشهولی کوه شوریدکتری تخصصیزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/153
امیدوارعالی محمودیدکتری تخصصیادبیات فارسیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/154
محبوبهمسلمی زادهدکتری تخصصیزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/155
مصطفیعلیزاده گل سفیدیکارشناسی ارشدعلوم اجتماعیعلوم انسانیعلوم اجتماعی http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/156
محمدوفا درویش پوردکتری تخصصیفقه و مبانی حقوقعلوم انسانیفقه و مبانی حقوقCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/157
زهراآلانیدکتری تخصصیفقه و حقوق اسلامیعلوم انسانیفقه و مبانی حقوقCV http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/158
صدیقهبویریدانشجوی دکتریفقه و حقوق اسلامیعلوم انسانیفقه و مبانی حقوق http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/159
صالحسعیدیدانشجوی دکتریعلوم قرآن و حدیثعلوم انسانیفقه و مبانی حقوقCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/160
سروشمالکی زادهدانشجوی دکتریحقوق جزاعلوم انسانیفقه و مبانی حقوقCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/161
سعیدمردانیدانشجوی دکتریفقه و حقوق اسلامیعلوم انسانیفقه و مبانی حقوقCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/162
محمودمقصودیکارشناسی ارشدفلسفهعلوم انسانیفقه و مبانی حقوقCV http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/163
سیاوشحسینیدانشجوی دکتریریاضی آنالیز عددیعلوم پایهریاضیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/164
دلاوراسمعیل وندیدکتری تخصصیریاضیعلوم پایهریاضیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/165
سیامکجانکیدانشجوی دکتریریاضیعلوم پایهریاضی http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/166
محمدخدامرادیدکتری تخصصیآمار کاربردیعلوم پایهریاضیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/167
سعیدشعبانیدکتری تخصصیریاضی _ آنالیزعلوم پایهریاضیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/168
محمدموسوی نصردانشجوی دکتریریاضی محض آنالیزعلوم پایهریاضی http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/169
اکرمحیدریدانشجوی دکترینظریه جبری گرافعلوم پایهریاضیCV http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/170
بابکسپهریان نسبدکتری تخصصیزمین شناسیعلوم پایهزمین شناسیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/171
الهاماله بخشیدکتری تخصصیزیست شناسیعلوم پایهزیست شناسیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/172
نصراللهداستان پوردکتری تخصصیزیست شناسیعلوم پایهزیست شناسیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/173
مریمرفیعی راددکتری تخصصیزیست شناسیعلوم پایهزیست شناسیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/174
محبوبهسترکیدکتری تخصصیزیست شناسیعلوم پایهزیست شناسیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/175
سعیدولی پوردکتری تخصصیزیست شناسیعلوم پایهزیست شناسیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/177
احمدهلاکودکتری تخصصیمیکروبیولوژیعلوم پایهزیست شناسیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/178
علیحاتمیدکتری تخصصیشیمیعلوم پایهشیمیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/179
الهامداودیدانشجوی دکتریشیمیعلوم پایهشیمیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/180
محمد تقیاسکندریدانشجوی دکتریفیزیک هسته ایعلوم پایهفیزیکCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/182
روح اللهزارع حسن آباددکتری تخصصیفیزیکعلوم پایهفیزیکCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/183
راضیهسوریدکتری تخصصیفیزیکعلوم پایهفیزیکCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/184
بهادرشریفیکارشناسی ارشدفیزیکعلوم پایهفیزیکCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/185
محسنفرزاندکتری تخصصیفیزیکعلوم پایهفیزیکCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/186
ایماناورکدانشجوی دکتریبرق قدرتفنی و مهندسیبرقCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/187
جعفرحسینیدکتری تخصصیبرقفنی و مهندسیبرق  http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/188
حسنفتح آبادیدکتری تخصصیبرقفنی و مهندسیبرق  http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/189
بابککیانیدانشجوی دکتریبرق قدرتفنی و مهندسیبرقCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/190
علیمرجانیاندکتری تخصصیبرق قدرتفنی و مهندسیبرق http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/191
حسینهمتیدانشجوی دکتریبرق قدرتفنی و مهندسیبرقCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/192
نبی اللهخون میرزاییدکتری تخصصیدامپزشکیفنی و مهندسیتکنولوژی تولیدات دامیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/193
علیرضاشیرانیدانشجوی دکتریعلوم دامفنی و مهندسیتکنولوژی تولیدات دامیCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/194
خسروخیری زادهدانشجوی دکتریعمرانفنی و مهندسیعمران http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/195
آسیهداودیدانشجوی دکتریعمران راه و ترابریفنی و مهندسیعمرانCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/196
محمدرحمانیدانشجوی دکتریعمرانفنی و مهندسیعمران http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/197
علیشیرمردیکارشناسی ارشدعمرانفنی و مهندسیعمران http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/198
افشینکیانیدانشجوی دکتریعمرانفنی و مهندسیعمران  http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/199
رقیهتوکلیانکارشناسی ارشدکامپیوترفنی و مهندسیکامپیوتر http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/200
محسندرخشان نیاکارشناسی ارشدکامپیوترفنی و مهندسیکامپیوتر http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/201
میثمشاهولیکارشناسی ارشدکامپیوترفنی و مهندسیکامپیوترCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/202
مهدیمسعودیدانشجوی دکتریکامپیوترفنی و مهندسیکامپیوترCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/204
فاطمهنجفیدانشجوی دکتریکامپیوترفنی و مهندسیکامپیوترCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/205
رسولامید بخشکارشناسی ارشدمکانیکفنی و مهندسیمکانیک http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/206
جعفرحبیبی اصلدکتری تخصصیمکانیکفنی و مهندسیمکانیکCV http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/207
غلامرضاروحیدانشجوی دکتریمکانیک بیوسیستمفنی و مهندسیمکانیکCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/208
اسماعیلسلحشوردانشجوی دکتریمکانیکفنی و مهندسیمکانیک http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/209
حسنکاووسیدکتری تخصصیمکانیکفنی و مهندسیمکانیکCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/210
شهرامکیانیدانشجوی دکتریمکانیکفنی و مهندسیمکانیکCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/211
ایمانگل شکوهدکتری تخصصیمکانیکفنی و مهندسیمکانیکCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/212
ولینوذریدانشجوی دکتریمکانیکفنی و مهندسیمکانیکCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/213
محمدگودرزی خویگانیدکتری تخصصیمهندسی مکانیک-تبدیل انرژیفنی و مهندسیمکانیک http://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/291
محمودمقصودیکارشناسی ارشدفلسفهعلوم انسانیفقه و مبانی حقوقCVhttp://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/297