اعضای هیأت علمی
نامسروش
نام خانوادگیمالکی زاده
مدرکدانشجوی دکتری
رشته تحصیلیحقوق جزا
دانشکدهعلوم انسانی
گروه آموزشیفقه و مبانی حقوق
پست الکترونیک 
رزومهCV
عکس