اعضای هیأت علمی
نامسعید
نام خانوادگیمردانی
مدرکدانشجوی دکتری
رشته تحصیلیفقه و حقوق اسلامی
دانشکدهعلوم انسانی
گروه آموزشیفقه و مبانی حقوق
پست الکترونیکsaeid_mardani619@yahoo.com
رزومهCV
عکس