اعضای هیأت علمی
نامبهادر
نام خانوادگیشریفی
مدرککارشناسی ارشد
رشته تحصیلیفیزیک
دانشکدهعلوم پایه
گروه آموزشیفیزیک
پست الکترونیکf-nu-b@yahoo.com
رزومهCV
عکس