اعضای هیأت علمی
نامعلی
نام خانوادگیمرجانیان
مدرکدکتری تخصصی
رشته تحصیلیبرق قدرت
دانشکدهفنی و مهندسی
گروه آموزشیبرق
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس