اعضای هیأت علمی
نامعلی
نام خانوادگیشیرمردی
مدرککارشناسی ارشد
رشته تحصیلیعمران
دانشکدهفنی و مهندسی
گروه آموزشیعمران
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس