اخبار دانشگاه

ارتباط با دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی

یکشنبه ,09 تیر 1398  |   : 285   |     |    
ارتباط با دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی

ارتباط با دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی


کلیه همکاران، دانشجویان و خانواده های محترمشان می توانند پیشنهادات، انتقادات و گزارشات خود را از راه های ارتباطی زیر، با دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کنند.

سپاسگزار شما هستیم و مشتاق دریافت نظراتتان.

 

راه های ارتباطی

EMAIL:vbazresi@isiau.com

نمابر و تلفن: 71400195

صندوق پستی: 19615-1194

دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی

ارتباط با دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامیارتباط با دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی