لیست کارکنان دانشگاه
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس 
محمداسدیدانشجویی و فرهنگیمسئول نظام وظیفه و نقل و انتقالات دانشجویی  agri.culturrre@gmail.com http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/13
اعظمطهماسبیآموزشمسوول دایره امتحانات    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/14
ایرانعیدی پوردانشجویی و فرهنگیکارشناس امور دانشجویی - فارغ التحصیلان    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/15
ولیکاوسیآموزشمدیر آموزش  sartoof@yahoo.com http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/16
خسرودهدزیانآموزشکارشناس آموزش    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/17
عباسنوروزیآموزشکارشناس آموزش    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/18
سنجرمرادیآموزشکارشناس آموزش - مسوول بایگانی آموزش    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/20
رضاقاسمیآموزشکارشناس موارد خاص    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/21
غلامرضاحسین زادهریاستمسئول دفتر آموزش نیروی انسانی  q.hossain@yahoo.com http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/72
غریبکیانی ده کیانآموزشمسئول کارگزینی هیات علمی    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/78
فرهاددستادستریاستحراست فیزیکی  farhaddastadast@yahoo.com http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/79
منصورعباسی پشت پیانریاستحراست فیزیکی    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/80
علیحاتمیپژوهش و فناوریمعاون پژوهش و فناوري  hatami1388@yahoo.comCVhttp://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/82
حاتمآزادپورپژوهش و فناوریمدیر پژوهش06143645888 azad@izehiau.ac.irCVhttp://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/83
کورشنوروزیپژوهش و فناوریرييس دفتر ارتباط با صنعت  k.norozi@izehiau.ac.ir http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/84
جاویدبویریپژوهش و فناوریمسئول كارگاه ها و آزمايشگاه ها  j.boveri@izehiau.ac.ir http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/85
ارسلانخواجویپژوهش و فناوریمسئول كارگاه مكانيك  a.khajavi@izehiau.ac.ir http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/86
ایماناسفندیاریپژوهش و فناوریمسئول كارگاه مكانيك  i.isfandiyari@izehiau.ac.ir http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/87
افسانهمحمدیپژوهش و فناوریمسئول آزمايشگاه شيمي  a.mohammadi@izehiau.ac.ir http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/88
محبوبهاورکپژوهش و فناوریمسئول آزمايشگاه زيست شناسی  m.orak@izehiau.ac.ir http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/89
داریوشعالی محمودیپژوهش و فناوریرييس مركز فناوري و ارتباطات  it@izehiau.ac.ir http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/90
امیدکیانپورپژوهش و فناوریمسئول اتوماسيون آموزش  omid.kiyanpoor@izehiau.ac.ir http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/91
سیروسبداغیپژوهش و فناوریمسئول سايت كامپيوتر  s.bodaqi@izehiau.ac.ir http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/92
کبریاحمدیپژوهش و فناوریمسئول كتابخانه مركزي  k.ahmadi@izehiau.ac.ir http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/93
رویاافراشتهاداریدبیرخانه  r.afrashte@izehiau.ac.ir http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/94
میلاداسکندریاداری و مالیمعاون اداري مالي  milad_esk@yahoo.comCVhttp://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/95
محمد علیابراهیمیمالیمدیر مالی    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/96
سلطانعلیسعیدیاداریمسوول تدارکات    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/97
رضااسماعيلی آراممالیرییس صندوق رفاه دانشجویی    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/98
مسعودفتحی پورسایر     http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/99
وحیدرمضانیمالیحسابدار    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/100
یاورموسویمالیحسابدار    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/101
مهرانعلی پوردانشجویی و فرهنگیکارشناس امور فارغ اتحصیلان    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/102
قدرت اللهرشیدیمالیمتصدی شهریه    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/104
پروینباقرپورسایر     http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/105
صغریآوازهاداریمسئول دبیرخانه    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/106
لیلاحیدریسایر     http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/107
نورعلیخدابخشیاداریبایگان    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/108
پریمقصودیاداریکارگزینی    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/109
اسماعیلمحمدیاداریمسئول انبار    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/110
سعیدطهماسبیسایر     http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/111
کیومرثزندیاداریمسئول تاسیسات    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/112
الله نظرمرادیاداریکارمند تاسیسات    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/113
جمشیدسعیدیاداریراننده    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/114
ارژنگشریفیاداریراننده    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/115
رحیمزادسراداریراننده    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/116
محسنتیموریعمرانمدیر کل عمران    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/117
ابراهیمرحیمیعمرانکارشناس آموزش    http://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/118
حسنموسوی دوستدانشجویی و فرهنگیرییس دفتر فرهنگ اسلامی06925236164 moosavi57@yahoo.comCVhttp://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/119
بهراماحمدی بلوطکیدانشجویی و فرهنگیمسئول ستاد امور ایثارگران  b.ahmadi-166@yahoo.comCVhttp://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/120
علیمحمدی رکعتیدانشجویی و فرهنگیمسئول امور شهریه  mohamadi.am62@gmail.comCVhttp://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/121