اطلاعات تماس دانشگاه

آدرس پستي:خوزستان-ايذه-ميدان دانشجو   كدپستي: 6391167618   
: info@izehiau.ac.ir

عنوان شماره
دفتر ریاست 061-43629440
معاون آموزشی 061-43636165
معاون پژوهشی 061-43636163
معاون دانشجویی 061-43645884
روابط عمومی 061-43624400
حراست 061-43645883
دفتر فرهنگ 061-43636164
امور اداری 061-43645886
ارتباط با صنعت 061-43645888
کارگزینی هیئت علمی 061-43645881
امور حقوقی 061-43645889
مخابرات 061-43622040،061-43624040
نمابر دبیرخانه 061-43631068
دی ان ان