آیین نامه ها و بخش نامه ها
عنوانتاریخدانلود
آيين نامه و دستورالعمل برگزاري همايش هاي علمي پژوهشي1395/11/17
آيين نامه ماموريت و انتقال اعضاي هيات علمي1395/11/17
بخشنامه ارتقاي اعضاي هيات علمي1395/11/17
تعيين تشويق و ركود علمي اعضاي هيات علمي1395/11/17
دی ان ان