آیین نامه ها و بخش نامه های تحصیلات تکمیلی
عنوانتاریخدانلود
بخشنامه نويسندگان مقالات مستخرج شده از پايان نامه ها1395/12/02
ارسال يك نسخه از پايان نامه دانشجويان به مركز اسناد و كتابخانه ملي ايران1395/12/02
مشاور و داور ممتحن (خارجي) پايان نامه هاي كارشناسي ارشد1395/12/02
استاد داور پايان نامه كارشناسي ارشد1395/12/02
حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد1395/12/02
چگونگي ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد1395/12/02
تكميل پرسشنامه مربوط به هزينه هاي انجام شده در ارتباط با پايان نامه ها1395/12/02
آمار پايان نامه هاي كارشناسي ارشد1395/12/02
چگونگي ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد1395/12/02
حق الزحمه استاد راهنما ، مشاور و داور1395/12/02
جديدترين بخشنامه هاي مربوط به پايان نامه هاي كارشناسي ارشد1395/12/02
دی ان ان