ریاست دانشگاه

ریاست واحد

نام و نام خانوادگی: دکتر خسرو خیری زاده
تحصیلات: دكتري مهندسی عمران
تلفن: ۰۶۱۴۳۶۲۹۴۴۰  
پست الکترونیک: kh.kheirizadeh@yahoo.com
رزومه  CV

دی ان ان