دفتر سنجش و ارزیابی
 

مسئول سنجش و ارزشيابي

نام و نام خانوادگی: حاج شهباز اسکندری
تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 43624040 (061)
پست الکترونیک:  
رزومه  

شرح وظایف

حوزه پژوهش
كتابخانه از نظر تعداد و عناوين ،نشريات و مجلات ادواري داخلي و خارجي،سالنهاي مطالعه ، امكانات جستجوي كتاب ، وضعيت فضاي كالبدي كتابخانه و تعبيه سيستمهاي اعلام و اطفاي حريق و فراهم نمودن زمينه لازم براي دسترسي دانشجويان به كتابخانه ديجيتالي...)

آزمايشگاه ها و كارگاه ها (از نظر وسايل و تجهيزات مورد نياز بر اساس سر فصل و استاندارد هاي موجود تعداد برگزاري جلسات دروس عملي ، وضعيت فضا هاي آزمايشگاهي ازمايشگاه ها به لحاظ روشنايي تهويه سكو بندي و رعايت نكات ايمني و وجود دستور كار آزمايشگاهي

نظارت دقيق بر تشكيل جلسات شوراي پژوهشي و بررسي مصوبات آن ،بررسي طرح هاي پژوهشي و تحقيقاتي از نظر رعايت مقررات و ضوابط و كيفيت طرحها و تاكيد بر افزايش طرح ها خصوصا طرح هاي برون دانشگاهي

كنترل و نظارت دقيق بر نحوه صرف بودجه پژوهشي دانشگاه و خروجي هاي پژوهشي و پايان نامه هاي مقاطع تحصيلات تكميلي در قالب مقالات چاپ شده در مجلات علمي و isi و چند كتاب و مجلات علمي در واحد و بررسي فعاليت دفاتر طرح و برنامه و بودجه و ارتباط با صنعت نظارت و تاكيد بر برگزاري سمينار ها و كنفرانس ها و انجمن هاي علمي

نظارت بر مركز فناوري اطلاعات واحد ها از نظر رعايت نكات ايمني و دارا بودن اخرين اطلاعات آموزشي ،پژوهشي و نرم افزار هاي مورد استفاده و نحوه اطلاع رساني واحد ها بوسيله سايت رايانه اي
حوزه دانشجويي

نظارت بر نحوه صدور مدرك فارغ التحصيلي از نظر رعايت دقيق ضوابط آموزش در طول دوران تحصيل دانشجو و سرعت و دقت در صدور مدرك

حوزه آموزش
تاكيد بر برگزاري كارگاه هاي آموزشي و باز آموزي رعايت اصول ايمني ،رعايت دقيق پيش نياز و هم نياز دروس ،سقف واحد هاي درسي نظارت دقيق بر زمان آموزش هر واحد درسي و رعايت سر فصل دروس و ظرفيت كلاس هاي درسي.

رعايت تناسب تخصص مدرسين با دروس مورد تدريس ،سقف ساعات تدريس ميزات اهتمام در جذب اعضاي هيات علمي تمام وقت با مدرك دكتري تخصصي دقت در ممانعت از تدريس افراد با مدرك ليسانس و دانشجوي فوق ليسانس ،ارزيابي استادان بوسيله فرم هاي طراحي شده با توجه به 3 ملاك و معيار مشخص شده در فرم هاي شامل نظر سنجي از دانشجويان گروه اموزشي و حوزه معاونت اموزشي و اناليز نتايج حاصله در هر ترم تحصيلي ،نظارت دقيق بر حضور و غياب استادان و چگونگي برگزاري كلاس ها نظارت واعمال دقيق مقررات مربوط به برگزاري امتحانات در سه مرحله(قبل حين و بعد از برگزاري امتحانات)

 

  1. بررسي كيفيت آموزشي شامل:ارائه طرح درس ،رعايت سرفصل و ...( ضريب 2)
  2. بررسي نظم حضور شامل:ساعات غيبت،حضور در جلسه اول و آخر ترم ،تأخير وتعجيل و ....(ضريب 2)
  3. نحوه همكاري با دايره امتحانات شامل:تحويل به موقع سوالات امتحان،تحويل به موقع نمرات ،رسيدگي به اعتراض دانشجويان و...(ضريب1)
  4. ظرسنجي از كليه دانشجويان در نيمسال (ضريب 1)
دی ان ان