لیست کارکنان آموزش
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس
محمداسدیدانشجویی و فرهنگیکارشناس حوزه نظام وظیفه  agri.culturrre@gmail.com 
اعظمطهماسبیآموزشمسوول دایره امتحانات    
ولیکاوسیآموزشمسوول اموال با حفظ سمت مسوول باشگاه پژوهشگران جوان  sartoof@yahoo.com 
خسرودهدزیانآموزشخدمات آموزش    
عباسنوروزیآموزشکارشناس آموزش شهریه    
سنجرمرادیآموزشبایگانی آموزش    
رضاقاسمیآموزشکارشناس موارد خاص آموزشی    
غریبکیانی ده کیانآموزشرییس اداری کارگزینی هیات علمی    
پریمقصودیآموزشکارشناس امور آموزش    
زیباحاجیوندآموزشکارشناس امور آموزش    
لیلارحیم پورآموزشکارشناس امور آموزش    
زینبعسکریآموزشکارگزینی کارکنان     
مهنازداودیسایرکارشناس دانش آموختگان     
دی ان ان