لیست کارکنان آموزش
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس
محمداسدیدانشجویی و فرهنگیمسئول نظام وظیفه و نقل و انتقالات دانشجویی  agri.culturrre@gmail.com 
اعظمطهماسبیآموزشمسوول دایره امتحانات    
ولیکاوسیآموزشمدیر آموزش  sartoof@yahoo.com 
خسرودهدزیانآموزشکارشناس آموزش    
عباسنوروزیآموزشکارشناس آموزش    
سنجرمرادیآموزشکارشناس آموزش - مسوول بایگانی آموزش    
رضاقاسمیآموزشکارشناس موارد خاص    
غریبکیانی ده کیانآموزشمسئول کارگزینی هیات علمی    
پریمقصودیآموزشکارشناس آموزش    
زیباحاجیوندآموزشکارشناس آموزش    
لیلارحیم پورآموزشکارشناس آموزش    
زینبعسکریآموزشکارشناس آموزش     
دی ان ان