لیست کارکنان آموزش
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس
محمداسدیدانشجویی و فرهنگیمسئول نظام وظیفه و نقل و انتقالات دانشجویی  agri.culturrre@gmail.com 
اعظمطهماسبیآموزشمسوول دایره امتحانات    
ایرانعیدی پوردانشجویی و فرهنگیکارشناس امور دانشجویی - فارغ التحصیلان    
ولیکاوسیآموزشمدیر آموزش  sartoof@yahoo.com 
خسرودهدزیانآموزشکارشناس آموزش    
عباسنوروزیآموزشکارشناس آموزش    
سنجرمرادیآموزشکارشناس آموزش - مسوول بایگانی آموزش    
رضاقاسمیآموزشکارشناس موارد خاص    
غریبکیانی ده کیانآموزشمسئول کارگزینی هیات علمی    
فرهاددستادستریاستحراست فیزیکی  farhaddastadast@yahoo.com 
منصورعباسی پشت پیانریاستحراست فیزیکی    
دی ان ان