آیین نامه ها و بخش نامه های اداری و مالی
عنوانتاریخدانلود
بخشنامه وام كاركنان1395/11/17
وام خريد مسكن اعضاي هيات علمي1395/11/17
افزايش سقف وام صندوق پس انداز1395/11/17
آيين نامه تخفيف شهريه دانشجويي1395/11/17
تعيين ميزان حق التدريس اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي1395/11/17
آئين نامه صندوق بيمه عمر كاركنان و اعضاي هيأت علمي1395/11/17
دی ان ان