لیست کارکنان اداری
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس
رویاافراشتهاداریدبیرخانه  r.afrashte@izehiau.ac.ir 
پروینباقرپورسایر     
صغریآوازهاداریمسئول دبیرخانه    
اسماعیلمحمدیاداریمسئول انبار    
کیومرثزندیاداریمسئول تاسیسات    
الله نظرمرادیسایر====    
جمشیدسعیدیاداریراننده    
ارژنگشریفیاداریراننده    
علیمحمدی رکعتیاداری و مالیمدیر امور مالی  mohamadi.am62@gmail.comCV
سعیدمحمدیاداری و مالیمدیر امور اداری     
دی ان ان