لیست کارکنان اداری
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس
رویاافراشتهاداریدبیرخانه  r.afrashte@izehiau.ac.ir 
میلاداسکندریاداری و مالیمعاون اداري مالي  milad_esk@yahoo.comCV
سلطانعلیسعیدیاداریمسوول تدارکات    
پروینباقرپورسایر     
صغریآوازهاداریمسئول دبیرخانه    
نورعلیخدابخشیاداریبایگان    
پریمقصودیاداریکارگزینی    
اسماعیلمحمدیاداریمسئول انبار    
سعیدطهماسبیسایر     
کیومرثزندیاداریمسئول تاسیسات    
الله نظرمرادیاداریکارمند تاسیسات    
جمشیدسعیدیاداریراننده    
ارژنگشریفیاداریراننده    
رحیمزادسراداریراننده    
دی ان ان