لیست کارکنان اداری
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس
رویاافراشتهاداریکارشناس دبیرخانه  r.afrashte@izehiau.ac.ir 
پروینباقرپورسایربازخرید    
صغریآوازهاداریمسئول دبیرخانه    
اسماعیلمحمدیاداریمسئول صندوق رفاه دانشجویی    
کیومرثزندیاداریبازنشسته    
الله نظرمرادیسایربازنشسته    
جمشیدسعیدیاداریراننده    
ارژنگشریفیاداریراننده    
علیمحمدی رکعتیاداری و مالیرییس اداره امور مالی  mohamadi.am62@gmail.comCV
سعیدمحمدیاداری و مالیرییس اداره امور اداری، پشتیبانی و عمرانی     
دی ان ان