لیست کارکنان مالی
انتخاب گروه :  
select
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس
رضااسماعيلی آراممالیکارشناس مسئول حقوق و دستمزد    
وحیدرمضانیمالیمامور به واحد کرج    
یاورموسویمالیمسئول حسابداری    
مهرانعلی پوردانشجویی و فرهنگیکارشناس دانش آموختگان    
علیمحمدی رکعتیاداری و مالیرییس اداره امور مالی  mohamadi.am62@gmail.comCV
البرزشاه ولی کوهشوریاداری و مالیکارشناس مسوول امور شهریه     
دی ان ان