لیست کارکنان مالی
انتخاب گروه :  
select
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس
رضااسماعيلی آراممالیجمع دار اموال    
وحیدرمضانیمالیحسابدار    
یاورموسویمالیحسابدار    
مهرانعلی پوردانشجویی و فرهنگیکارشناس امور فارغ اتحصیلان    
علیمحمدی رکعتیاداری و مالیمدیر امور مالی  mohamadi.am62@gmail.comCV
البرزشاه ولی کوهشوریاداری و مالیمسوول امور شهریه     
دی ان ان