لیست کارکنان مالی
انتخاب گروه :  
select
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس
میلاداسکندریاداری و مالیمعاون اداري مالي  milad_esk@yahoo.comCV
محمد علیابراهیمیمالیمدیر مالی    
رضااسماعيلی آراممالیرییس صندوق رفاه دانشجویی    
وحیدرمضانیمالیحسابدار    
یاورموسویمالیحسابدار    
مهرانعلی پوردانشجویی و فرهنگیکارشناس امور فارغ اتحصیلان    
قدرت اللهرشیدیمالیمتصدی شهریه    
دی ان ان