لیست کارکنان دانشجویی
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس
ایرانعیدی پوردانشجویی و فرهنگیکارشناس امور دانشجویی - فارغ التحصیلان    
حسنموسوی دوستدانشجویی و فرهنگیرییس دفتر فرهنگ اسلامی06925236164 moosavi57@yahoo.comCV
بهراماحمدی بلوطکیدانشجویی و فرهنگیمسئول ستاد امور ایثارگران  b.ahmadi-166@yahoo.comCV
دی ان ان