لیست کارکنان دانشجویی
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس
حسنموسوی دوستدانشجویی و فرهنگیرییس دفتر فرهنگ اسلامی06925236164 moosavi57@yahoo.comCV
بهراماحمدی بلوطکیدانشجویی و فرهنگیمسئول ستاد امور ایثارگران  b.ahmadi-166@yahoo.comCV
علیمحمدی رکعتیدانشجویی و فرهنگیمسئول امور شهریه  mohamadi.am62@gmail.comCV
دی ان ان