لیست کارکنان دانشجویی
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس
ایرانعیدی پوردانشجویی و فرهنگیکارشناس امور آموزشی    
حسنموسوی دوستدانشجویی و فرهنگیرییس اداره امور فرهنگی و اجتماعی06925236164 moosavi57@yahoo.comCV
بهراماحمدی بلوطکیدانشجویی و فرهنگیبازخرید  b.ahmadi-166@yahoo.comCV
دی ان ان