آیین نامه ها و بخش نامه های پژوهشی
عنوانتاریخدانلود
بخشنامه طرح های پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی1397/11/28
اساسنامه مجلات علمي دانشگاه آزاد اسلامي1395/11/17
امتياز ويژه جهت حمايت از انتشار مجله هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي1395/11/17
انواع مجلات دانشگاه آزاد اسلامي1395/11/17
ايجاد و حمايت از شركت ها و موسسه هاي دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي1395/11/17
آيين نامه انتشار ، تعيين اعتبار و نظارت بر مجلات علمي1395/11/17
آيين نامه حمايت از نشريات دانشجويي دانشگاه ازاد اسلامي1395/11/17
آيين نامه طرح هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي1395/11/17
آيين نامه طرح هاي پژوهشي1395/11/17
آيين نامه كميسيون بررسي و تاييد مجلات علمي1395/11/17
بخشنامه انتشار مجلات علمي1395/11/17
بخشنامه تشويقي اختراعات اساتيد و دانشجويان1395/11/17
بخشنامه چاپ كتاب1395/11/17
بخشنامه همايش هاي علمي پژوهشي1395/11/17
پرداخت حق الزحمه اعضاي هيات تحريريه مجلات1395/11/17
پيوند دانشگاه آزاد با جامعه ، صنعت و دولت1395/11/17
تامين استاد راهنماي مورد نياز بانظر مدير گروه1395/11/17
تعداد پايان نامه هاي مجاز اساتيد راهنما1395/11/17
تعهد ارائه مقاله براي طرح هاي پژوهشي1395/11/17
تعهدنامه متقابل بين نويسندگان مقالات و دفتر فصلنامه1395/11/17
حداقل الزامات كيفي براي اعتبار بخشي يا تمديد اعتبار نشريات1395/11/17
حق الزحمه مسولان مجلات1395/11/17
دستورالعمل نگارش و تدوين گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي1395/11/17
شيوه نامه تدوين برنامه راهبردي ششم (99-1395)1395/11/17
شيوه نامه تشويق مقاله هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي1395/11/17
فهرست مجلات دانشگاه آزاد اسلامي با رتبه علمي پژوهشي و نمايه در isi1395/11/17
فهرست نشريات علمي داراي اعتبار1395/11/17
كليات برنامه ششم توسعه و بودجه سال 951395/11/17
متمم شيوه نامه انجمن هاي علمي دانشجويي1395/11/17
متمم شيوه نامه تشويق مقاله هاي علمي1395/11/17
مجلات علمي مورد تاييد دانشگاه آزاد اسلامي1395/11/17
مجوز وزارت ارشاد جهت آغاز فعاليت انتشار مجلات1395/11/17
محاسبه امتيازات پژوهشي چاپ و انتشار مجلات علمي1395/11/17
مدارك لازم جهت اخذ اعتبار علمي مجلات1395/11/17
نحوه داوري مقالات مجلات علمي1395/11/17
دی ان ان