لیست کارکنان پژوهش و فناوری
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس
کورشنوروزیپژوهش و فناوریکارشناس ارتباط با صنعت  k.norozi@izehiau.ac.ir 
جاویدبویریپژوهش و فناوریمسئول كارگاه ها و آزمايشگاه ها  j.boveri@izehiau.ac.ir 
ارسلانخواجویپژوهش و فناوریمسئول كارگاه مكانيك  a.khajavi@izehiau.ac.ir 
ایماناسفندیاریپژوهش و فناوریمسئول كارگاه مكانيك  i.isfandiyari@izehiau.ac.ir 
افسانهمحمدیپژوهش و فناوریکارشناس آزمایشگاه شیمی  a.mohammadi@izehiau.ac.ir 
محبوبهاورکپژوهش و فناوریکارشناس آزمايشگاه زيست شناسی  m.orak@izehiau.ac.ir 
داریوشعالی محمودیپژوهش و فناوریکارشناس IT  it@izehiau.ac.ir 
امیدکیانپورپژوهش و فناوریکارشناس IT  omid.kiyanpoor@izehiau.ac.ir 
سیروسبداغیپژوهش و فناوریکارشناس کارگاه كامپيوتر  s.bodaqi@izehiau.ac.ir 
کبریاحمدیپژوهش و فناوریمسئول كتابخانه مركزي  k.ahmadi@izehiau.ac.ir 
حاتمآزادپورپژوهش و فناوریمدیر امور پژوهشی06143645888 azad@izehiau.ac.irCV
دی ان ان