اطلاعیه ها
عنوانفرم ها و بخشنامه های مرتبط با انتخاب پژوهشگران برتر 96
تاریخ1396/07/23
توضیحات

اعضاء محترم هیات علمی تمام وقت لطفاً بخشنامه را دانلود و مطالعه نموده و مطابق آن فرم های پیوست که بصورت فایل ورد است را تکمیل و با مستندات خواسته شده( فایل مدارک و مستندات پژوهشی) را تا تاریخ 25 مهر 96 به حوزه پژوهش و فناوری واحد ایذه تحویل دهید. عدم تحویل مسنتدات فوق به منزله انصراف از شرکت در این جشنواره محسوب می شود.

با احترام - حوزۀ پژوهش و فناوری واحد ایذه

فایل های ضمیمهpaduheshgar bartar96.rar
تعداد بازدید1104
دی ان ان