آیین نامه ها و بخش نامه ها
عنوانتاریخدانلود
بخشنامه طرح های پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی1397/11/28
بخشنامه نويسندگان مقالات مستخرج شده از پايان نامه ها1395/12/02
ارسال يك نسخه از پايان نامه دانشجويان به مركز اسناد و كتابخانه ملي ايران1395/12/02
مشاور و داور ممتحن (خارجي) پايان نامه هاي كارشناسي ارشد1395/12/02
استاد داور پايان نامه كارشناسي ارشد1395/12/02
حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد1395/12/02
چگونگي ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد1395/12/02
تكميل پرسشنامه مربوط به هزينه هاي انجام شده در ارتباط با پايان نامه ها1395/12/02
آمار پايان نامه هاي كارشناسي ارشد1395/12/02
چگونگي ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد1395/12/02
حق الزحمه استاد راهنما ، مشاور و داور1395/12/02
جديدترين بخشنامه هاي مربوط به پايان نامه هاي كارشناسي ارشد1395/12/02
آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد1395/11/22
اساسنامه مجلات علمي دانشگاه آزاد اسلامي1395/11/17
امتياز ويژه جهت حمايت از انتشار مجله هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي1395/11/17
انواع مجلات دانشگاه آزاد اسلامي1395/11/17
ايجاد و حمايت از شركت ها و موسسه هاي دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي1395/11/17
آيين نامه انتشار ، تعيين اعتبار و نظارت بر مجلات علمي1395/11/17
آيين نامه حمايت از نشريات دانشجويي دانشگاه ازاد اسلامي1395/11/17
آيين نامه طرح هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي1395/11/17
آيين نامه طرح هاي پژوهشي1395/11/17
آيين نامه كميسيون بررسي و تاييد مجلات علمي1395/11/17
آيين نامه و دستورالعمل برگزاري همايش هاي علمي پژوهشي1395/11/17
بخشنامه انتشار مجلات علمي1395/11/17
بخشنامه تشويقي اختراعات اساتيد و دانشجويان1395/11/17
بخشنامه چاپ كتاب1395/11/17
بخشنامه همايش هاي علمي پژوهشي1395/11/17
پرداخت حق الزحمه اعضاي هيات تحريريه مجلات1395/11/17
پيوند دانشگاه آزاد با جامعه ، صنعت و دولت1395/11/17
تامين استاد راهنماي مورد نياز بانظر مدير گروه1395/11/17
تعداد پايان نامه هاي مجاز اساتيد راهنما1395/11/17
تعهد ارائه مقاله براي طرح هاي پژوهشي1395/11/17
تعهدنامه متقابل بين نويسندگان مقالات و دفتر فصلنامه1395/11/17
حداقل الزامات كيفي براي اعتبار بخشي يا تمديد اعتبار نشريات1395/11/17
حق الزحمه مسولان مجلات1395/11/17
دستورالعمل نگارش و تدوين گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي1395/11/17
شيوه نامه تدوين برنامه راهبردي ششم (99-1395)1395/11/17
شيوه نامه تشويق مقاله هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي1395/11/17
فهرست مجلات دانشگاه آزاد اسلامي با رتبه علمي پژوهشي و نمايه در isi1395/11/17
فهرست نشريات علمي داراي اعتبار1395/11/17
كليات برنامه ششم توسعه و بودجه سال 951395/11/17
متمم شيوه نامه انجمن هاي علمي دانشجويي1395/11/17
متمم شيوه نامه تشويق مقاله هاي علمي1395/11/17
مجلات علمي مورد تاييد دانشگاه آزاد اسلامي1395/11/17
مجوز وزارت ارشاد جهت آغاز فعاليت انتشار مجلات1395/11/17
محاسبه امتيازات پژوهشي چاپ و انتشار مجلات علمي1395/11/17
مدارك لازم جهت اخذ اعتبار علمي مجلات1395/11/17
نحوه داوري مقالات مجلات علمي1395/11/17
بخشنامه وام كاركنان1395/11/17
وام خريد مسكن اعضاي هيات علمي1395/11/17
افزايش سقف وام صندوق پس انداز1395/11/17
آيين نامه تخفيف شهريه دانشجويي1395/11/17
تعيين ميزان حق التدريس اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي1395/11/17
آئين نامه صندوق بيمه عمر كاركنان و اعضاي هيأت علمي1395/11/17
آيين نامه ماموريت و انتقال اعضاي هيات علمي1395/11/17
بخشنامه ارتقاي اعضاي هيات علمي1395/11/17
تعيين تشويق و ركود علمي اعضاي هيات علمي1395/11/17
آيين نامه آموزشي كارداني و كارشناسي1395/11/13
بخشنامه معادل سازي دروس1395/11/13
بخشنامه مقررات معادل سازي1395/11/13
بخشنامه مصوبه درس تاريخ فرهنگ1395/11/13
دی ان ان