اعضای هیأت علمی
نامنام خانوادگیمدرکرشته تحصیلیدانشکدهگروه آموزشیرزومهعکس 
کبریامامی ریزیدکتری تخصصیعلوم تربیتیعلوم انسانیآموزش و پرورش ابتداییCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/124
جهانبخشاورکدکتری تخصصیعلوم تربیتی برنامهعلوم انسانیآموزش و پرورش ابتداییCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/125
فریدونشکیبانیادکتری تخصصیتاریخ و فلسفه تعلیمعلوم انسانیآموزش و پرورش ابتدایی https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/126
فروغمنصوریدانشجوی دکتریتاریخ و فلسفه تعلیمعلوم انسانیآموزش و پرورش ابتداییCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/127
سعادتحاجی پورکارشناسی ارشدتربیت بدنیعلوم انسانیتربیت بدنیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/128
حمید رضاحیدری زادهکارشناسی ارشدتربیت بدنی و علومعلوم انسانیتربیت بدنیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/129
شهلادهقاندکتریتربیت بدنی و علومعلوم انسانیتربیت بدنیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/130
علیفیض خادمیکارشناسی ارشدتربیت بدنی و علومعلوم انسانیتربیت بدنیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/131
الهاممرادیدانشجوی دکتریتربیت بدنیعلوم انسانیتربیت بدنیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/132
یونسهمتی اردلیدانشجوی دکتریتربیت بدنیعلوم انسانیتربیت بدنیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/133
میلاداسکندریکارشناسی ارشدحسابداریعلوم انسانیحسابداریCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/134
محموددانیالیدکتری تخصصیمدیریت دولتیعلوم انسانیحسابداریCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/135
مسعودکیانیدانشجوی دکتریحسابداریعلوم انسانیحسابداریCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/136
فرامرزمقصودیدانشجوی دکتریحسابداریعلوم انسانیحسابداری https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/137
فاطمهمیردانشجوی دکتریحسابداریعلوم انسانیحسابداریCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/138
سمیهنجفیکارشناسی ارشدحسابداریعلوم انسانیحسابداریCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/139
مهدیزمانیدکتری تخصصیادبیات عربعلوم انسانیدینی و عربیCV https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/141
کیامرثشهولی کوه شوریدکتری تخصصیادبیات عربعلوم انسانیدینی و عربیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/142
مرتضیگلستانی پوردکتری تخصصیروانشناسیعلوم انسانیروانشناسیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/144
حسینتوکلیدکتری تخصصیزبان انگلیسیعلوم انسانیزبان انگلیسی https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/145
جمشیدجهانبخشکارشناسی ارشدزبان انگلیسیعلوم انسانیزبان انگلیسی https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/146
رضاعباسیاندانشجوی دکتریآموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان انگلیسیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/148
بهرنگمحمد صالحیدانشجوی دکتریآموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان انگلیسیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/149
امیدوارمالملیدکتری تخصصیادبیات فارسیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/150
محمد رضاکمالی بانیانیدانشجوی دکتریزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/151
علیسهراب نژاددکتری تخصصیزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/152
شاهپورشهولی کوه شوریدکتری تخصصیزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/153
امیدوارعالی محمودیدکتری تخصصیادبیات فارسیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/154
محبوبهمسلمی زادهدکتری تخصصیزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/155
مصطفیعلیزاده گل سفیدیکارشناسی ارشدعلوم اجتماعیعلوم انسانیعلوم اجتماعی https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/156
محمدوفا درویش پوردکتری تخصصیفقه و مبانی حقوقعلوم انسانیفقه و مبانی حقوقCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/157
زهراآلانیدکتری تخصصیفقه و حقوق اسلامیعلوم انسانیفقه و مبانی حقوقCV https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/158
صدیقهبویریدانشجوی دکتریفقه و حقوق اسلامیعلوم انسانیفقه و مبانی حقوق https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/159
صالحسعیدیدانشجوی دکتریعلوم قرآن و حدیثعلوم انسانیفقه و مبانی حقوقCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/160
سروشمالکی زادهدانشجوی دکتریحقوق جزاعلوم انسانیفقه و مبانی حقوقCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/161
سعیدمردانیدانشجوی دکتریفقه و حقوق اسلامیعلوم انسانیفقه و مبانی حقوقCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/162
محمودمقصودیکارشناسی ارشدفلسفهعلوم انسانیفقه و مبانی حقوقCV https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/163
سیاوشحسینیدانشجوی دکتریریاضی آنالیز عددیعلوم پایهریاضیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/164
دلاوراسمعیل وندیدکتری تخصصیریاضیعلوم پایهریاضیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/165
سیامکجانکیدانشجوی دکتریریاضیعلوم پایهریاضی https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/166
محمدخدامرادیدکتری تخصصیآمار کاربردیعلوم پایهریاضیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/167
سعیدشعبانیدکتری تخصصیریاضی _ آنالیزعلوم پایهریاضیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/168
محمدموسوی نصردانشجوی دکتریریاضی محض آنالیزعلوم پایهریاضی https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/169
اکرمحیدریدانشجوی دکترینظریه جبری گرافعلوم پایهریاضیCV https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/170
بابکسپهریان نسبدکتری تخصصیزمین شناسیعلوم پایهزمین شناسیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/171
نصراللهداستان پوردکتری تخصصیزیست شناسیعلوم پایهزیست شناسیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/173
مریمرفیعی راددکتری تخصصیزیست شناسیعلوم پایهزیست شناسیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/174
محبوبهسترکیدکتری تخصصیزیست شناسیعلوم پایهزیست شناسیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/175
سعیدولی پوردکتری تخصصیزیست شناسیعلوم پایهزیست شناسیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/177
احمدهلاکودکتری تخصصیمیکروبیولوژیعلوم پایهزیست شناسیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/178
علیحاتمیدکتری تخصصیشیمیعلوم پایهشیمیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/179
الهامداودیدانشجوی دکتریشیمیعلوم پایهشیمیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/180
محمد تقیاسکندریدانشجوی دکتریفیزیک هسته ایعلوم پایهفیزیکCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/182
روح اللهزارع حسن آباددکتری تخصصیفیزیکعلوم پایهفیزیکCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/183
راضیهسوریدکتری تخصصیفیزیکعلوم پایهفیزیکCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/184
بهادرشریفیکارشناسی ارشدفیزیکعلوم پایهفیزیکCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/185
محسنفرزاندکتری تخصصیفیزیکعلوم پایهفیزیکCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/186
ایماناورکدانشجوی دکتریبرق قدرتفنی و مهندسیبرقCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/187
جعفرحسینیدکتری تخصصیبرقفنی و مهندسیبرق  https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/188
حسنفتح آبادیدکتری تخصصیبرقفنی و مهندسیبرق  https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/189
بابککیانیدانشجوی دکتریبرق قدرتفنی و مهندسیبرقCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/190
علیمرجانیاندکتری تخصصیبرق قدرتفنی و مهندسیبرق https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/191
حسینهمتیدانشجوی دکتریبرق قدرتفنی و مهندسیبرقCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/192
نبی اللهخون میرزاییدکتری تخصصیدامپزشکیفنی و مهندسیتکنولوژی تولیدات دامیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/193
علیرضاشیرانیدانشجوی دکتریعلوم دامفنی و مهندسیتکنولوژی تولیدات دامیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/194
خسروخیری زادهدانشجوی دکتریعمرانفنی و مهندسیعمران https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/195
آسیهداودیدانشجوی دکتریعمران راه و ترابریفنی و مهندسیعمرانCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/196
محمدرحمانیدانشجوی دکتریعمرانفنی و مهندسیعمران https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/197
علیشیرمردیکارشناسی ارشدعمرانفنی و مهندسیعمران https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/198
رقیهتوکلیانکارشناسی ارشدکامپیوترفنی و مهندسیکامپیوتر https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/200
محسندرخشان نیاکارشناسی ارشدکامپیوترفنی و مهندسیکامپیوترCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/201
میثمشاهولیکارشناسی ارشدکامپیوترفنی و مهندسیکامپیوترCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/202
مهدیمسعودیدانشجوی دکتریکامپیوترفنی و مهندسیکامپیوترCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/204
فاطمهنجفیدکتری تخصصیکامپیوترفنی و مهندسیکامپیوترCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/205
رسولامید بخشکارشناسی ارشدمکانیکفنی و مهندسیمکانیک https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/206
جعفرحبیبی اصلدکتری تخصصیمکانیکفنی و مهندسیمکانیکCV https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/207
غلامرضاروحیدانشجوی دکتریمکانیک بیوسیستمفنی و مهندسیمکانیکCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/208
اسماعیلسلحشوردانشجوی دکتریمکانیکفنی و مهندسیمکانیک https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/209
حسنکاووسیدکتری تخصصیمکانیکفنی و مهندسیمکانیکCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/210
شهرامکیانیدانشجوی دکتریمکانیکفنی و مهندسیمکانیکCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/211
ایمانگل شکوهدکتری تخصصیمکانیکفنی و مهندسیمکانیکCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/212
ولینوذریدانشجوی دکتریمکانیکفنی و مهندسیمکانیکCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/213
محمدگودرزی خویگانیدکتری تخصصیمهندسی مکانیک-تبدیل انرژیفنی و مهندسیمکانیک https://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/291
محمودمقصودیکارشناسی ارشدفلسفهعلوم انسانیفقه و مبانی حقوقCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/297
ایرجشیخیانفوق دکتری تخصصیالکترونیک قدرتفنی و مهندسیبرقCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/541
ویداگودرزیدکتری تخصصیباستانشناسیعلوم انسانیزمین شناسیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/544
سمیهاسماعیلیدکتری تخصصیروانشناسیعلوم انسانیروانشناسیCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/545
افشینکیانیدکتری تخصصیمهندسی عمرانفنی و مهندسیعمرانCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/547
حسینهاشم نژاددکتری تخصصیحسابداریعلوم انسانیحسابداریCVhttps://www.izehiau.ac.ir/faculty-members/listid/609/itemid/550
دی ان ان