فرم ها و فایل های الکترونیکی
عنوانتاریخدانلود
فرم تکراری نبودن موضوع رساله دکتری تخصصی1398/12/14
دفترچه کارآموزی1398/06/23
فرم پروپزال رساله دکتری تخصصی1397/11/13
فرم ها و فایل های آزمون دکتری1397/04/01
فرم ها ی مرتبط با انتخاب پژوهشگران برتر 961396/07/23
بخشنامه مرتبط با انتخاب پژوهشگران برتر 961396/07/23
نحوه نگارش پايان نامه1395/12/11
گردش كار انجام پايان نامه1395/12/02
فرم خام پروپوزال(فرم طرح تحقيق كارشناسي ارشد)1395/12/02
فرم الف1395/12/02
فرم اطلاعاتي پايان نامه1395/12/02
فرم درخواست حمايت مالي1395/12/02
فرم تعهد تكميل ظرفيت1395/12/02
فرم استعلام موضوع پايان نامه(تكراري نبودن موضوع)1395/12/02
فرم گزارش پيشرفت كار 3 ماهه1395/12/02
راهنماي نگارش پايان نامه1395/12/02
فرم تعهد نامه اصالت و حفظ اثر1395/12/02
منشور اخلاقي پژوهش1395/12/02
نمره مقاله1395/12/02
فرم درخواست مهلت ارائه مقاله 6 ماه اول1395/12/02
فرم درخواست مهلت ارائه مقاله 6 ماه دوم1395/12/02
فرم انصراف از ارائه مقاله1395/12/02
فرم تعيين ارزش و ارائه مقاله1395/12/02
فرم اعلام امادگي دفاع از پايان نامه1395/12/02
فرم اعلام عمومي جلسه دفاعيه1395/12/02
صورتجلسه دفاعيه1395/12/02
فرم داوري پايان نامه1395/12/02
برگه ارزشيابي دفاعيه1395/12/02
فرم تعيين ارزش مقاله1395/12/02
فرم درخواست ثبت نمره بدون احتساب1395/12/02
فرم تاييد اصلاحات پايان نامه1395/12/02
فرم تاييد صحافي1395/12/02
فرم تسويه حساب از پژوهش1395/12/02
فرم پرداخت حق الزحمه پايان نامه ها1395/12/02
فرم درخواست انتشار نشريه1395/11/17
فرم موارد خاص1395/11/13
دی ان ان