اخبار دانشگاه

ارتباط با دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی

یکشنبه ,09 تیر 1398  |   : 869   |     |    
ارتباط با دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی

ارتباط با دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی


کلیه همکاران، دانشجویان و خانواده های محترمشان می توانند پیشنهادات، انتقادات و گزارشات خود را از راه های ارتباطی زیر، با دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کنند.

سپاسگزار شما هستیم و مشتاق دریافت نظراتتان.

 

راه های ارتباطی

EMAIL:vbazresi@isiau.com

نمابر و تلفن: 71400195

صندوق پستی: 19615-1194

دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی

ارتباط با دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامیارتباط با دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی
دی ان ان