اخبار دانشگاه

زمان مراجعه داوطلبان مصاحبه دکتری دانشگاه های آزاد اسلامی در استان‌ خوزستان

یکشنبه ,18 تیر 1396  |   : 1670   |     |    
زمان مراجعه داوطلبان مصاحبه دکتری دانشگاه های آزاد اسلامی در استان‌ خوزستان

 

مصاحبه دکتری تخصصی سال 1396 واحد های دانشگاهی استان خوزستان از تاریخ 30 تیرماه لغایت 2 مرداد ماه به صورت تجمیعی در واحد اهواز برگزار می گردد.

 

 

ضمن تبریک به داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه علمـی آزمـون دکتـري تخصصـی سـال 96 و دوره بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) این مقطع به اطلاع داوطلبـان آزمـون دکتـري تخصصـی سـال 96 کـه نسبت به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نمودهاند و همچنین داوطلبان ثبـت نـام کننـده در دوره بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) این مقطع میرساند نتایج اولیه دوره دکتري تخصصی از طریـق سـامانه com.azmoon.www قابل دریافت میباشد درخصوص فرآیند مصـاحبه توجـه داوطلبـان را بـه نکـات ذیل معطوف میدارد:

  1. ارزیابی اولیه داوطلبان به منظور بررسی احراز شرایط دعوت به مصاحبه براساس نمره کتبـی اکتسـابی در آزمون دکتري تخصصی سال 96 در اولویتهاي چهلگانه انتخابی صورت گرفتـه اسـت در ایـن حالـت در صورتی که هر داوطلب در هر یک از انتخابهاي چهلگانه خود حدنصاب نمره کتبی را کسـب نمـوده باشد براي انجام مصاحبه معرفی شده است. مـلاك معرفـی داوطبـان دوره بـدون آزمـون کسـب حدنصـاب امتیاز حاصل از معدل براي دعوت به مصاحبه در رشته/محلهاي انتخابی می باشد.
  2.  در صورتی که داوطلب در یک رشته/گرایش در هر یک از واحدهاي دانشگاهی سطح یـک اسـتان حائز شرایط دعوت به مصاحبه شده باشد تنها لازم است براي مصاحبه به واحد دانشگاهی (محـل مصـاحبه) که در کارنامه وي درج شده است مراجعه نماید. بدیهی است مصاحبه انجام شده در یک رشـته/گرایش در هر استان ملاك پذیرش براي کلیه واحدهاي دانشـگاهی انتخـابی فـرد در سـطح اسـتان (در صـورت احـراز شرایط دعوت به مصاحبه) در آن رشته/گرایش خواهد بود.
  3. داوطلبانی که در چند رشته/گرایش در یک استان دعوت به مصاحبه شـده انـد لازم اسـت بـراي هـر رشته/گرایش مطابق زمانبندي اعلام شده از سوي واحد دانشگاهی مرکز استان براي مصاحبه مراجعه نمایند. بدیهی است نمره مصاحبه داوطلب در یک گرایش تنها براي همان گرایش معتبر می باشد.
  4. داوطلبانی که در یک یا چند کد رشته/محل در استان تهران دعوت به مصـاحبه شـده انـد لازم اسـ ت جهت انجام فرآیند مصاحبه در هر رشته/گرایش بـه واحـد دانشـگاهی اعـلام شـده در کارنامـه نتـایج اولیـه مراجعه نمایند.
  5. جدول زمانی مصاحبه دکتري تخصصی در شهر تهران و مراکز استانها به شرح ذیل مـی باشـد. لازم به ذکر است که تاریخ و زمان دقیق مراجعه هر یک از دعوت شدگان به مصاحبه از طریق وب سایت واحـد دانشگاهی محل انجام فرآیند مصاحبه علمی اعلام خواهد شد.

 

استان

تاریخ مصاحبه

البرز، تهران، قزوین و قم

18 تا 22 تیر

سمنان، گلستان، گیلان و مازندارن

21 تا 24 تیر

خراسان (جنوبی، رضوی و شمالی)

23 تا 26 تیر

سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و یزد

25 تا 28 تیر

اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس و مرکزی

27 تا 31 تیر

ایلام، بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد

30 تیر تا 2 مرداد

کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان

1 تا 4 مرداد

آذربایجان (شرقی و غربی)، اردبیل و زنجان

3 تا 6 مرداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. هر یک از داوطلبان دعوت شده به مصاحبه اعم از با آزمون و یا بـدون آزمـون لازم اسـت در زمـان مراجعه براي مصاحبه به واحد دانشگاهی فیش واریز هزینه مصاحبه به مبلغ 700000 ریال را به حسـاب سـیبا شماره 0105645020003نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و قبل از حضور در جلسـه مصـاحبه به مسئول مربوطه تحویل نماید. داوطلبانی که در بیش از یک رشته/گرایش و در یک یا چند اسـتان دعـوت به مصاحبه شدهاند لازم است براي شرکت در جلسه مصاحبه هر رشته/گرایش/استان مبلـغ 700000 ریـال را به حساب فوق واریز و فیش مربوطه را در زمان حضور جهت فرآیند مصاحبه علمی ارائه نماین
  2. عدم مراجعه فرد جهت مصاحبه در یک یا چند رشته/گرایش/استان، منجـر بـه حـذف انتخـاب هـاي متناظر در زمان گزینش علمی نهایی از فهرست انتخابهاي فرد خواهد شد.
  3. داوطلبان لازم است فرم اطلاعات اولیه را از طریق وب سایت واحد دانشگاهی محل مصاحبه تهیـه و با دقت کامل تکمیل و در زمان حضور در جلسه مصاحبه تحویل گـروه تخصصـی مصـاحبه کننـده نماینـد. کلیه سوابق پژوهشی و آموزشی فرد که در فرم مذکور درج میشود صرفاً با ارائه اصل مدرك معتبر توسط گروه تخصصی قابل ارزیابی میباشد لذا به داوطلبان اکیداً توصیه مـی شـود کـه کلیـه مسـتندات مربـوط بـه سوابق پژوهشی و آموزشی خود را در زمان مصاحبه به همراه داشته باشند.
  4. از آنجایی که معدل و نمره پایاننامه درج شده در زمان ثبتنام در دوره بدون آزمون ملاك دعـوت به مصاحبه داوطلبان قرار گرفته است لذا داوطلبان این دوره لازم است اصل، تصویر مدرك فارغالتحصـیلی و ریز نمرات تأیید شده خود را در زمـان مصـاحبه بـه همـراه داشـته باشـند مطـابق تـذکر صـفحه 6 دفترچـه راهنماي ثبتنام در این دوره ارائـه اطلاعـات نادرسـت توسـط شـخص داوطلـب در زمـان ثبـت نـام تخلـف محسوب گردید و مطابق مقررات با وي برخورد خواهد شد/.

 

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی

 

زمان مراجعه داوطلبان مصاحبه دکتری دانشگاه های آزاد اسلامی در استان‌ خوزستان
دی ان ان