لیست کارکنان دانشگاه
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس 
محمداسدیدانشجویی و فرهنگیکارشناس حوزه نظام وظیفه  agri.culturrre@gmail.com https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/13
اعظمطهماسبیآموزشمسوول دایره امتحانات    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/14
ایرانعیدی پوردانشجویی و فرهنگیکارشناس امور آموزشی    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/15
ولیکاوسیآموزشمسوول اموال با حفظ سمت مسوول باشگاه پژوهشگران جوان  sartoof@yahoo.com https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/16
خسرودهدزیانآموزشخدمات آموزش    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/17
عباسنوروزیآموزشکارشناس آموزش شهریه    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/18
سنجرمرادیآموزشبایگانی آموزش    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/20
رضاقاسمیآموزشکارشناس موارد خاص آموزشی    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/21
غلامرضاحسین زادهریاستمامور به واحد قم  q.hossain@yahoo.com https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/72
غریبکیانی ده کیانآموزشرییس اداری کارگزینی هیات علمی    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/78
فرهاددستادستریاستنگهبان (حراست فیزیکی)  farhaddastadast@yahoo.com https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/79
منصورعباسی پشت پیانریاستنگهبان (حراست فیزیکی)    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/80
کورشنوروزیپژوهش و فناوریکارشناس ارتباط با صنعت  k.norozi@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/84
جاویدبویریپژوهش و فناوریمسئول كارگاه ها و آزمايشگاه ها  j.boveri@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/85
ارسلانخواجویپژوهش و فناوریمسئول كارگاه مكانيك  a.khajavi@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/86
ایماناسفندیاریپژوهش و فناوریمسئول كارگاه مكانيك  i.isfandiyari@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/87
افسانهمحمدیپژوهش و فناوریکارشناس آزمایشگاه شیمی  a.mohammadi@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/88
محبوبهاورکپژوهش و فناوریکارشناس آزمايشگاه زيست شناسی  m.orak@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/89
داریوشعالی محمودیپژوهش و فناوریکارشناس IT  it@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/90
امیدکیانپورپژوهش و فناوریکارشناس IT  omid.kiyanpoor@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/91
سیروسبداغیپژوهش و فناوریکارشناس کارگاه كامپيوتر  s.bodaqi@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/92
کبریاحمدیپژوهش و فناوریمسئول كتابخانه مركزي  k.ahmadi@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/93
رویاافراشتهاداریکارشناس دبیرخانه  r.afrashte@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/94
محمد علیابراهیمیسایربازنشسته    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/96
سلطانعلیسعیدیاداریفوت شده    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/97
رضااسماعيلی آراممالیکارشناس مسئول حقوق و دستمزد    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/98
مسعودفتحی پورمالیبازنشسته    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/99
وحیدرمضانیمالیمامور به واحد کرج    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/100
یاورموسویمالیمسئول حسابداری    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/101
مهرانعلی پوردانشجویی و فرهنگیکارشناس دانش آموختگان    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/102
قدرت اللهرشیدیسایربازنشسته    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/104
پروینباقرپورسایربازخرید    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/105
صغریآوازهاداریمسئول دبیرخانه    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/106
لیلاحیدریسایربازخرید    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/107
نورعلیخدابخشیریاستکارشناس امور فرهنگی قرآن و عترت (برادران)    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/108
پریمقصودیآموزشکارشناس امور آموزش    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/109
اسماعیلمحمدیاداریمسئول صندوق رفاه دانشجویی    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/110
سعیدطهماسبیسایربازخرید    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/111
کیومرثزندیاداریبازنشسته    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/112
الله نظرمرادیسایربازنشسته    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/113
جمشیدسعیدیاداریراننده    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/114
ارژنگشریفیاداریراننده    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/115
رحیمزادسرسایربازنشسته    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/116
محسنتیموریعمرانکارشناس مسئول امور فنی و عمران    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/117
ابراهیمرحیمیاداری و مالیمسوول تدارکات    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/118
حسنموسوی دوستدانشجویی و فرهنگیرییس اداره امور فرهنگی و اجتماعی06925236164 moosavi57@yahoo.comCVhttps://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/119
بهراماحمدی بلوطکیدانشجویی و فرهنگیبازخرید  b.ahmadi-166@yahoo.comCVhttps://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/120
علیمحمدی رکعتیاداری و مالیرییس اداره امور مالی  mohamadi.am62@gmail.comCVhttps://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/121
زیباحاجیوندآموزشکارشناس امور آموزش    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/474
لیلارحیم پورآموزشکارشناس امور آموزش    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/475
زینبعسکریآموزشکارگزینی کارکنان     https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/476
سعیدمحمدیاداری و مالیرییس اداره امور اداری، پشتیبانی و عمرانی     https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/477
البرزشاه ولی کوهشوریاداری و مالیکارشناس مسوول امور شهریه     https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/478
اشرفابراهیم پورآموزشمسوول دانش آموختگان     https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/567
مهنازداودیسایرکارشناس دانش آموختگان     https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/568
شهباراسکندریآموزشمدیر امور آموزش     https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/571
فرحنازرضاییدانشجویی و فرهنگیکارشناس امور فرهنگی قرآن و عترت (خواهران)     https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/572
ثریاموسویدانشجویی و فرهنگیکارشناس امور فرهنگی با حفظ سمت (مشاوره)     https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/573
حاتمآزادپورپژوهش و فناوریمدیر امور پژوهشی06143645888 azad@izehiau.ac.irCVhttps://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/574
دی ان ان