لیست کارکنان دانشگاه
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس 
میلاداسکندریاداری و مالیمعاون اداري مالي  milad_esk@yahoo.comCVhttps://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/95
محمد علیابراهیمیمالیمدیر مالی    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/96
رضااسماعيلی آراممالیرییس صندوق رفاه دانشجویی    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/98
وحیدرمضانیمالیحسابدار    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/100
یاورموسویمالیحسابدار    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/101
مهرانعلی پوردانشجویی و فرهنگیکارشناس امور فارغ اتحصیلان    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/102
قدرت اللهرشیدیمالیمتصدی شهریه    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/104
دی ان ان