لیست کارکنان دانشگاه
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس 
محمداسدیدانشجویی و فرهنگیمسئول نظام وظیفه و نقل و انتقالات دانشجویی  agri.culturrre@gmail.com https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/13
اعظمطهماسبیآموزشمسوول دایره امتحانات    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/14
ایرانعیدی پوردانشجویی و فرهنگیکارشناس امور دانشجویی - فارغ التحصیلان    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/15
ولیکاوسیآموزشمدیر آموزش  sartoof@yahoo.com https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/16
خسرودهدزیانآموزشکارشناس آموزش    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/17
عباسنوروزیآموزشکارشناس آموزش    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/18
سنجرمرادیآموزشکارشناس آموزش - مسوول بایگانی آموزش    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/20
رضاقاسمیآموزشکارشناس موارد خاص    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/21
غریبکیانی ده کیانآموزشمسئول کارگزینی هیات علمی    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/78
فرهاددستادستریاستحراست فیزیکی  farhaddastadast@yahoo.com https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/79
منصورعباسی پشت پیانریاستحراست فیزیکی    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/80
دی ان ان