لیست کارکنان دانشگاه
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس 
علیحاتمیپژوهش و فناوریمعاون پژوهش و فناوري  hatami1388@yahoo.comCVhttps://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/82
حاتمآزادپورپژوهش و فناوریمدیر پژوهش06143645888 azad@izehiau.ac.irCVhttps://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/83
کورشنوروزیپژوهش و فناوریرييس دفتر ارتباط با صنعت  k.norozi@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/84
جاویدبویریپژوهش و فناوریمسئول كارگاه ها و آزمايشگاه ها  j.boveri@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/85
ارسلانخواجویپژوهش و فناوریمسئول كارگاه مكانيك  a.khajavi@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/86
ایماناسفندیاریپژوهش و فناوریمسئول كارگاه مكانيك  i.isfandiyari@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/87
افسانهمحمدیپژوهش و فناوریمسئول آزمايشگاه شيمي  a.mohammadi@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/88
محبوبهاورکپژوهش و فناوریمسئول آزمايشگاه زيست شناسی  m.orak@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/89
داریوشعالی محمودیپژوهش و فناوریرييس مركز فناوري و ارتباطات  it@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/90
امیدکیانپورپژوهش و فناوریمسئول اتوماسيون آموزش  omid.kiyanpoor@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/91
سیروسبداغیپژوهش و فناوریمسئول سايت كامپيوتر  s.bodaqi@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/92
کبریاحمدیپژوهش و فناوریمسئول كتابخانه مركزي  k.ahmadi@izehiau.ac.ir https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/93
دی ان ان