لیست کارکنان دانشگاه
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس 
میلاداسکندریاداری و مالیمعاون اداري مالي  milad_esk@yahoo.comCVhttps://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/95
محمد علیابراهیمیمالیمدیر مالی    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/96
سلطانعلیسعیدیاداریمسوول تدارکات    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/97
رضااسماعيلی آراممالیرییس صندوق رفاه دانشجویی    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/98
وحیدرمضانیمالیحسابدار    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/100
یاورموسویمالیحسابدار    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/101
مهرانعلی پوردانشجویی و فرهنگیکارشناس امور فارغ اتحصیلان    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/102
قدرت اللهرشیدیمالیمتصدی شهریه    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/104
پروینباقرپورسایر     https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/105
صغریآوازهاداریمسئول دبیرخانه    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/106
نورعلیخدابخشیاداریبایگان    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/108
پریمقصودیاداریکارگزینی    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/109
اسماعیلمحمدیاداریمسئول انبار    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/110
سعیدطهماسبیسایر     https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/111
کیومرثزندیاداریمسئول تاسیسات    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/112
الله نظرمرادیاداریکارمند تاسیسات    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/113
جمشیدسعیدیاداریراننده    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/114
ارژنگشریفیاداریراننده    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/115
رحیمزادسراداریراننده    https://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/116
دی ان ان