لیست کارکنان دانشگاه
نامنام خانوادگیحوزهسمتتلفن مستقیمداخلیپست الکترونیکرزومهعکس 
حسنموسوی دوستدانشجویی و فرهنگیرییس دفتر فرهنگ اسلامی06925236164 moosavi57@yahoo.comCVhttps://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/119
بهراماحمدی بلوطکیدانشجویی و فرهنگیمسئول ستاد امور ایثارگران  b.ahmadi-166@yahoo.comCVhttps://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/120
علیمحمدی رکعتیدانشجویی و فرهنگیمسئول امور شهریه  mohamadi.am62@gmail.comCVhttps://www.izehiau.ac.ir/staff-list/listid/555/itemid/121
دی ان ان