لیست کارکنان دانشگاه
ناموحید
نام خانوادگیرمضانی
حوزهمالی
سمتحسابدار
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان