لیست کارکنان دانشگاه
ناممهران
نام خانوادگیعلی پور
حوزهدانشجویی و فرهنگی
سمتکارشناس امور فارغ اتحصیلان
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان