لیست کارکنان دانشگاه
نامقدرت الله
نام خانوادگیرشیدی
حوزهمالی
سمتمتصدی شهریه
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان