لیست کارکنان دانشگاه
نامپروین
نام خانوادگیباقرپور
حوزهسایر
سمت 
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان