لیست کارکنان دانشگاه
نامصغری
نام خانوادگیآوازه
حوزهاداری
سمتمسئول دبیرخانه
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان