لیست کارکنان دانشگاه
نامنورعلی
نام خانوادگیخدابخشی
حوزهاداری
سمتبایگان
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان