لیست کارکنان دانشگاه
نامپری
نام خانوادگیمقصودی
حوزهاداری
سمتکارگزینی
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان