لیست کارکنان دانشگاه
نامسعید
نام خانوادگیطهماسبی
حوزهسایر
سمت 
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان