لیست کارکنان دانشگاه
نامکیومرث
نام خانوادگیزندی
حوزهاداری
سمتمسئول تاسیسات
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان