لیست کارکنان دانشگاه
نامالله نظر
نام خانوادگیمرادی
حوزهاداری
سمتکارمند تاسیسات
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان