لیست کارکنان دانشگاه
نامرحیم
نام خانوادگیزادسر
حوزهاداری
سمتراننده
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان