لیست کارکنان دانشگاه
ناممحسن
نام خانوادگیتیموری
حوزهعمران
سمتمدیر کل عمران
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان